_

نرم افزار میز خدمت الکترونیک سازمان تبلیغات اسلامی

نرم افزار میز خدمت الکترونیک سامانه ای است یکپارچه که مبتنی بر استاندارد های دولت الکترونیک طراحی و پیاده سازی شده و برای ارباب رجوع دستگاه های اجرایی دولت این امکان را فراهم می کند که از طریق فن آوری اطلاعات و ارتباطات، بستری را ایجاد کند که به صورت مکانیزه خدمات خود را ارائه نمایند.

در این راستا نرم افزار فوق از طریق راهکارهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات و به کار گیری یکپارچه سخت افزار و نرم افزار این موضوع را راهبری میکند.